Режими за превоз в чужбина - Франция

Франция  (F)

 

В сила е Спогодбата от 27 март 1969 г, допълнена с Протокол от 30 юли 1996 година.

 

Превози за/от трета страна могат да се извършват само с многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Компетентните органи издават разрешителни извън договорения контингент за следните превози: 
1. превоз на мъртъвци с превозни средства, специално пригодени за тази цел;

2. превози на покъщнина при преселване;

3. превози на предмети, предназначени за панаири и изложби;

4. превози на животни, превозни средства и спортни съоръжения, предназначени за спортни прояви;

5. превози на декори и театрални реквизити;

6. превози на музикални инструменти и съоръжения, предназначени за записи за радио, кино, телевизия и всякакъв друг вид артистични прояви.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top