Режими за превоз в чужбина - Естония

Естония   (EST)

В сила е Спогодбата, подписана във Варшава на 18 май 1999 г.

 

Разрешителните са:

- за превози от/за трети страни.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Следните категории превози са освободени от изискването за разрешително:


1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 тона или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;

2. случаен превоз на товари до или от летища в случаи, когато са отклонени полети;

3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, ремонтирани след авария;

4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратният пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

5. превоз на живи животни в специално конструирани или трайно преустроени превозни средства за превози на живи животни;

6. превоз на резервни части и провизии за океански, речни кораби и самолети;

7. превоз на товари, необходими за оказване на спешна помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;

8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири или празници, както и тези, предназначени за радиозаписи или за филмова или телевизионна продукция;

10. превоз на тленни останки;

11. международен и вътрешен автомобилен превоз в началния и крайния етап от комбиниран превоз, при условие че е използван най-близкият до товарния или разтоварен пункт терминал или речното или морското пристанище за товарене и разтоварване е разположено на не повече от 150 км от товарния или разтоварния пункт на стоката;

12. пощенски превози;

13. първият пробег на новозакупени моторни превозни средства;

14. превоз на покъщнина при преселване.

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top