Режими за превоз в чужбина - Дания

Дания   (DK)

 

В сила е Спогодбата за международни превози на пътници и товари, подписана в Копенхаген на 15 ноември 1999 г. и влязла в сила на 28.04.2000 г.

 

Двустранните, транзитни  и за/от трета страна превози са освободени от разрешителни. Изисква се само лиценз на Общността.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.


Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top