Режими за превоз в чужбина - Белгия

Белгия   (B)

 

В сила е Спогодбата подписана в София на 21 ноември 2005 г.

 

Превози се извършват, както следва:

- превози за/от трети страни - при транзитиране страна на регистрация – е необходимо само лиценз на Общността;

- превози за/от трети страни - без транзитиране страна на регистрация – е необходимо  EKMT/СЕМТ разрешително.

 

Hе подлежат на разрешителни:

 

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 т и когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 т;

2. случаен превоз на товари до или от летища при екстремно отклоняване на полети;
3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превозни средства, нуждаещи си от ремонт;

4. празни пробези на превозно средство изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в другата страна, а също и обратния пробег на авариралото превозно средство, след което е било ремонтирано;

5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози, и признати като такива от компетентните органи в страната на регистрация;
6. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни кораби и самолети;
7. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ и по-специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;

8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези предназначени за радио записи или за филмова или телевизионно продукция;

10. превоз на товари за собствена сметка;

11. превоз на тленни останки;

12. пощенски услуги;

13. първият празен пробег на новозакупено превозно средство.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top