Режими за превоз в чужбина - Беларус

Беларус  (BY)

 

Съгласно протокол от заседанието на Смесената българско-беларуска комисия по автомобилен транспорт от 23 август 2012 г., гр. Минск двустранните разрешителни могат да се използват за превози на товари за/от трети страни при условие, че превозното средство извършващо превоза, транзитира страната на регистрация.


Превозите се регламентират от Спогодбата, подписана в София на 19 октомври 1993 г., влязла в сила на 25.11.1995 г.


Разрешителните са със заплащане на пътна такса и без заплащане на пътна такса:

- двустранни;

- транзитни;

- за/от трета страна.

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително


Hе се изискват разрешителни за превози на:

 

1. товари с автомобили, в т.ч. с ремарке, с товароносимост до 3,5 тона или максимално допустима обща маса до 6 тона;

2. домашни вещи при преселване;

3. животни, технически средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни прояви;

4. декорации, театрални реквизити и музикални инструменти, предназначени за представления;

5. предмети, предназначени за панаири и изложби;

6. предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионни записи и снимки за професионални филми;

7. повредени транспортни средства, включително замяната на повреденото транспортно средство при наличие на документи за това;

8. тленни останки;

9. закупени транспортни средства при първото им празно придвижване;

10. поща;

11. медикаменти, медицинско оборудване и други видове товари за оказване на екстремна помощ при стихийни бедствия.

 

Превозите, посочени в точки от 3 до 6 включително се освобождават от разрешителни само ако предметите или животните се внасят временно.

 

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.

Scroll to top