Режими за превоз в чужбина - Австрия

Австрия (A)

В сила е двустранната Спогодба за международен автомобилен превоз на товари, подписана на 18 декември 1959 г.

Превози се извършват, както следва:

- превози за/от трети страни - при транзитиране страна на регистрация – е необходимо само лиценз на Общността;

- превози за/от трети страни - без транзитиране страна на регистрация – е необходимо EKMT/СЕМТ разрешително с валидост за Австрия.

По спогодба не са необходими разрешителни при:

1. превоз на мъртъвци, покъщнина и багаж, извършвани с товарни автомобили, специално пригодени за целта;

2. превоз на стоки, предназначени за панаири и изложби;

3. превоз на театрални реквизити и декори;

4. превоз на състезателни коне, състезателни превозни средства и други спортни съоръжения, предназначени за спортни прояви;

5. превоз на съоръжения за радио-телевизионни предавания и филмови продукции.

Изключенията от букви 2 до 5 са в сила само в случаите когато товарите се връщат обратно в страната.

Освободен от разрешителни е и превозът на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона.

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top