Режими за превоз в чужбина - Албания

Албания (AL)


От 1.10.1999 г. превозите се регламентират от Спогодбата за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Тирана на 12 март 1999 г.
Hе се изисква разрешително при извършването на двустранен и транзитен превоз.

 

Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Следните превози са освободени от изискване за разрешително:

 

1. превоз с превозни средства, чиито максимално допустима обща маса, включително ремаркетата, не превишава 6 т или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата, не превишава 3,5 т;

2. случаен превоз на товари до или от летища при екстремно отклоняване на полети;
3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;

4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратния пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

5. превоз на живи животни в специално построени или трайно преобразувани превозни средства за тези превози и признати като такива от компетентните органи в страната на регистрация;
6. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни кораби и самолети;
7. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарна помощ;

8. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

9. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези, предназначени за радиозаписи ли за филмова или телевизионна продукция;

10. първият празен пробег на новозакупени превозни средства;

11. превоз на тленни останки;

12. автомобилен превоз - международен и вътрешен - в началния и крайния етап от комбиниран превоз, при условие, че е използван най-близкият до пункта на товарене или разтоварване подходящ железопътен терминал или речното или морско пристанище за товарене и разтоварване е разположено на 150 км от пункта на товарене и разтоварване на стоката;
13. превоз на покъщнина при преселване;

14. пощенски превози.

 

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.

Scroll to top