Обществена поръчка

АРХИВ

18.06.2019 г.

Обществена поръчка „Пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки и проект по ОПДУ с проект: „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи пътен контрол и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, по 2 (две) обособени позиции“

  1. Решение за откриване на процедура;
  2. Покана с рег. № 03-00-00-18/10/18.06.2019 г.;
  3. Техническа спецификация;
  4. Образци към поканата;
  5. Проект на договор.

15.07.2019 г.


26.07.2019 г.


Scroll to top