Обществена поръчка

АРХИВ

22.10.2018 г.

Обществена поръчка с предмет: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на основан на оценка на риска“, като финансирането се извършва със средства по проект „Оценки и анализи по ОПДУ“ по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление” на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, наричани за краткост „Услугите“


23.10.2018 г.


23.11.2018 г.

Съобщение
Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че с Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация с рег. № РД-14-92/23.11.2018 г., на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен до 17:30 часа 03.12.2018 г.
Във връзка с удълженият срок, отварянето на офертите ще бъдат на 04.12.2018 г. от 14:00 часа.


26.11.2018 г.


14.12.2018 г.


18.01.2019 г.

  1. Протокол № 2 от работата на оценителната комисия.
  2. Протокол № 3 от работата на оценителната комисия.
  3. Доклад от работата на оценителната комисия.
  4. Заповед за прекратяване на процедурата.

04.02.2019 г.


Scroll to top