Проект по ОПАК-14-11-20/01.09.2014 г.

 

Проект 14-11-20/01.09.2014 г. „Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции“


 

Във връзка с проект "Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е извършен функционален анализ.

Вижте цялата информация тук


12.03.2015г.
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653799&newver=2


23.02.2015г.

На 23.01.2015 г. се проведе публичната част по обществена поръчка по открита процедура по глава пета от ЗОП с предмет „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
На заседанието присъства комисията за провеждане на обществената поръчка, определена със заповед РД-10-2/20.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИААА и представители на фирми: "Инфосистемс интернешънъл" ЕООД, "КПМГ България" ООД, ГД "Ефективна структура - ИААА", "Екорис Саут Ийст Юроп" ООД, "Агенция Стратегма" ООД и "Прайм консултинг" ООД.

Вижте цялата информация тук


07.01.2015г.

Въпроси по обявената обществена поръчка


05.12.2014г.

Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ЗВЕНАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЧРЕЗ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕДИННА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Чрез две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Обособена позиция 2 - „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Приложение:

- Документация

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=636576
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=636540


14.11.2014г.

На 31.10.2014 г. в гр. София в сградата на БТА се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект „Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции“ по Договор 14-11-20/01.09.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Пресконференцията бе открита от г-н Дамян Войновски – главен секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и ръководител на проекта, който представи подробно основната цел на проекта, дейностите за постигането й и очакваните резултати.
На пресконференцията присъстваха служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от централно управление и регионални звена (целева група по проекта), служители на Министерство на транспорта, информационните технологии и други гости. Пресконференцията бе медийно отразена от национални и регионални ежедневници и телевизия TV +.

Презентация по проект 14-11-20/01.09.2014 г.

Линк към видеото от пресконференцията (в сайта на Българска телеграфна агенция)

Линк към интервю от TV+


29.10.2014г.

На 31.11.2014 г. от 12:00 ч. в залата на БТА – бул. „Цариградско шосе“ 49, ще се проведе встъпителна пресконференция за запознаване на заинтересованите страни и медиите с проекта.

 


16.10.2014г.

Във връзка с изпълнението на проект 14-11-20/01.09.2014 г. „Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции“, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ бяха изпратени покани към фирми за предоставяне на оферти по дейност 5 "Информация и публичност". За изпълнител на дейност 5 "Информация и публичност" е избрана фирмата, която е изпълнила изискванията на изпълнителя и е предоставила най-ниска цена - "Еко глоуб " ООД.

 

 


08.09.2014г.

На 01.09.2014 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ подписа договор № 14-11-20 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „Добро управление“, Подприоритет 1.1 „Ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08.

 

 


Scroll to top