Покана по ОПАК 14-11-20

 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" започна изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК  № 14-11-20/01.09.2014 г. по проект с наименование „Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на договора на 31.11.2014 г. от 12:00 ч. в залата на БТА – бул. „Цариградско шосе“ 49, ще се проведе встъпителна пресконференция за запознаване на заинтересованите страни и медиите с проекта.

Общата цел на проекта е Оптимизиране на структурата на звената на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и избягване на дублиращи се функции. Целта пряко отговаря и съответства на целта на настоящата процедура на ОПАК, както и на целта на подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” - Подобряване на ефективността на държавната администрация чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури.
Специфичните цели:
Оптимизиране на структурата на звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и избягване на дублиращи се дейности, чрез извършване на функционален анализ; Разработване на стратегия за развитие на информационните системи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с цел оптимизиране на информационните база данни и недопускане на дублиращи се дейности.

Покана за встъпителна пресконференция за запознаване на заинтересованите страни и медиите с проекта.


Scroll to top