Обществена поръчка

АРХИВ

13.08.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г."

  1. Покана № 53-43-6/2/13.08.2020 г.;
  2. Техническо предложение;
  3. Ценово предложение;
  4. Проект на договор;
  5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП.

21.09.2020 г.

  1. Доклад № 53-43-6/3/14.09.2020 г.;
  2. Протокол от дейността на комисията;
  3. Решение за избор на изпълнител.

08.12.2020 г.


11.12.2020 г.


Scroll to top