Обществена поръчка

АРХИВ

13.08.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г.

  1. Покана с рег. № 53-41-11/2/13.08.2020 г.
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2)
  4. Образец на ценово предложение (Приложение № 3)
  5. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54. ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 4)

18.08.2020 г.Scroll to top