Обществена поръчка

АРХИВ

02.09.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,  към Рамково споразумение № СПОР-26/04.10.2017 г..

  1. Покана рег. №  53-02-6/15/02.09.2019 г.;
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2).
  4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).

24.09.2019 г.

Поради допусната техническа грешка в съобщението за отваряне на ценовите предложения, следва вместо: 30.09.2019 г. от 10:00 ч., да се чете 07.10.2019 г. от 10:00 ч.


15.10.2019 г.


ПРЕКРАТЕНА

Scroll to top