Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I "Рамково споразумение"с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” обособена позиция 3 – „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по Рамково споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г.

1. Покана рег.  № РД-53-03-2/2/29.06.2017 г.;
2. Проект на договор;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП;


06.07.2017г.

1. Допълнение към покана рег. № РД-53-03-2/3/29.06.2017 г.


20.07.2017г.

1. Протокол № 1 от заседание на комисията.


28.07.2017г.

- Съобщение за отваряне на ценовите приложения
- Протокол № 2 от работата на комисията


01.08.2017г.


03.08.2017г.

- Решение РД-10-3/03.08.2017 г.


04.09.2017г.

  1. Договор № РД-32-2-30.08.2017 г.;
  2. Техническа спецификация на възложителя, съдържаща се в СЕВОП, в образеца на ценово предложение;
  3. Техническо предложение на изпълнителя;
  4. Ценово предложение.
  5. Обявление за възложена поръчка.

23.11.2018 г.


Scroll to top