Обществена поръчка

АРХИВ

Обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява” от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие и допълнителни услуги и оборудване, свързани с тази дейност, за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители”.

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
2. Документация;
3. Заглавна страница от документацията.


26.10.2016г.

1. Протокол рег. № 57-02-2/6/21.10.2016 г. за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

18.11.2016г.

1. Договор № РД-32-7/11.11.2016 г.;
2. Приложения.
Scroll to top