Обществена поръчка

АРХИВ

26.03.2021 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-27/21.11.2019 г.

 1. Покана № 53-41-3/4/26.03.2021 г.
 2. Техническа спецификация
 3. Техническо предложение в .pdf и .docx формат
 4. Ценово предложение
 5. Проект на договор
 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП в .pdf и .doc формат

09.04.2021 г.

 1. Съобщение за отваряне на ценови предложения.

13.04.2021 г.

 1. Доклад от дейността на комисията № 53-41-3/6/13.04.2021 г.
 2. Протокол № 1 от дейността на комисията;
 3. Решение за избор на изпълнител № РД-10-10/13.04.2021 г.

25.05.2021 г.

 1. Договор РД-32-9/21.05.2021 г.
 2. Приложения към Договор РД-32-9/21.05.2021 г.

18.06.2021 г.


29.07.2021 г.


Scroll to top