Обществена поръчка

АРХИВ

20.12.2017 г.

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори, за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:

  • Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“;
  • Обособена позиция № 2: „Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, през фиксирани телефонни постове, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“.
  1. Информация за публикувана обява;
  2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
  3. Документация;
  4. Образци;
  5. Проект на Договор - 11.1;
  6. Проект на Договор - 11.2.

03.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), първоначално определеният срок за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни телефонни разговори, за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и нейните служители с 2 (две) обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка в реално време, чрез пренос на глас и звук, електронни съобщения, данни и други услуги в страната и чужбина по стандарт GSM/UMTS/LTE, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“;
Обособена позиция № 2: „Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, през фиксирани телефонни постове, както в мрежата на доставчика, така и в други мобилни и фиксирани мрежи“ се удължава до 17:30 часа на 08 януари 2018 г.
Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на определената от възложителя комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, което ще се проведе от 14:00 часа на 09 януари 2018 г. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5.


20.12.2017 г.


09.02.2018 г.


08.03.2018 г.


Scroll to top