Обществена поръчка

АРХИВ

19.11.2019 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г.

  1. Покана рег. №  53-03-12/3/19.11.2019 г.;
  2. Проект на договор (Приложение № 1);
  3. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 2);
  4. Техническа спецификация (Приложение № 3);

04.12.2019 г.

  1. Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

11.12.2019 г.


20.01.2020 г.


23.01.2020 г.


24.07.2020 г.


28.01.2021 г.


18.06.2021 г.


Scroll to top