Отговор по обществена поръчка

АРХИВ

Уведомяваме Ви, че е допусната техническа грешка в приложения към документацията на поръчката.
В тази връзка правим следното уточнение:
в образеца на ценово предложение, вместо съдържащият се в т. 2 от Образец 12 текст:

„2. Предлагаме следния процент отстъпка от тарифата при осигуряване на билет от авиопревозвач, който не е въвел такса “обслужване”освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването в размер на:
……...... % (……..........…..….. процента)”,

за меродавен да се приема следният текст:

"2. Предлагаме следния процент отстъпка от тарифата при осигуряване на билет от авиопревозвач, който не е въвел такса “обслужване” в размер на ….% (…………………….процента)."

Същият текст е отразен в публичната покана и методиката за оценка на офертите.

Scroll to top