Обществена поръчка

АРХИВ

18.12.2018 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г.

  1. Покана рег. №  53-02-6/4/18.12.2018 г.;
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2).
  4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).

07.01.2019 г.


21.01.2019 г.


11.02.2019 г.


26.08.2019 г.


31.03.2020 г.


18.01.2021 г.


Scroll to top