Обществена поръчка

АРХИВ

18.11.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-28/21.11.2019 г.

 1. Покана с рег. № 53-41-8/2/18.11.2020 г.
 2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
 3. Образец на техническо предложение (Приложение № 2)(pdf формат)
 4. Образец на техническо предложение (Приложение № 2)(docx формат)
 5. Образец на ценово предложение (Приложение № 3)
 6. Проект на договор (Приложение № 4)
 7. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54. ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 5)(pdf формат)
 8. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54. ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 5) (doc формат)

10.12.2020 г.

 1. Протокол № 1 от дейността на комисията

18.12.2020 г.

 1. Съобщение за отваряне на ценови предложения

06.01.2021 г.

 1. Доклад от дейността на комисията № 53-43-8/5/30.12.2020 г.;
 2. Протокол 1 от дейността на комисията;
 3. Протокол 2 от дейността на комисията;
 4. Решение за избор на изпълнител № РД-10-1/06.01.2021 г.

04.03.2021 г.


13.05.2021 г.


Scroll to top