Обществена поръчка

АРХИВ

ПРЕКРАТЕНА

Oбществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи на сутеренен етаж в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с местонахождение: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, с цел използването на съществуващите помещения в сутерена на сградата за АРХИВ за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

1. Информация за публикувана обява;
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
3. Документация;
4. Проект на Договор;
5. Образци.


01.09.2017 г.

-Разяснение по документацията за обществена поръчка;


27.09.2017 г.

-Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка;


Scroll to top