Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Отварянето на офертите ще се извърши на 31.03.2016 г. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5 от 10.30 часа

Приложение: Документация

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051450


Публична покана 54-02-2/1/18.03.2016 г.
Заглавна страница на утвърдена документация


Scroll to top