Обществена поръчка

АРХИВ

17.12.2018 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” обособена позиция 3 – „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по Рамково споразумение №СПОР-7/16.05.2017 г.

  1. Покана рег. №  53-03-4/17/17.12.2018 г.;
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2).
  4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).

04.01.2019 г.


21.01.2019 г.


21.02.2019 г.


07.06.2019 г.


Scroll to top