Обществена поръчка

АРХИВ

16.09.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г."

 1. Покана с рег. № 53-41-10/4/15.09.2020 г.
 2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
 3. Образец на техническо предложение (Приложение № 2)(pdf формат)
 4. Образец на техническо предложение (Приложение № 2)(docx формат)
 5. Образец на ценово предложение (Приложение № 3)
 6. Проект на договор (Приложение № 4)
 7. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54. ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 5)(pdf формат)
 8. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54. ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 5) (doc формат)

06.10.2020 г.


22.10.2020 г.

 1. Протокол от дейността на комисията;
 2. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП с рег. № 53-41-10/7/19.10.2020 г.;
 3. Решение за избор на изпълнител с рег. № РД-10-25/22.10.2020 г.

08.01.2021 г.


12.02.2021 г.


Scroll to top