Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува обява за събиране на оферти по глава 26 от ЗОП с предмет:
„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Линк към електронният регистър на АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055468

Приложение:

  1. Обява
  2. Документация

19.08.2016г.

1. Заповед № РД-10-10/18.08.2016 г. за прекратяване възлагането на обществената  поръчка;
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
3. Документация към обществената поръчка;
4. Заглавна страница от документацията.


19.08.2016г.

Разяснение в отговор на постъпило запитване.


15.09.2016г.

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти до 20.09.2016 г.

Вижте цялата информация тук


16.09.2016г.

Съобщение относно дата и час за отваряне на офертите


12.10.2016г.

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците


18.11.2016г.

1. Договор № РД-32-8/11.11.2016 г.;
2. Приложения.

Scroll to top