Обществена поръчка

АРХИВ

16.05.2019 г.

Oбществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ към Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г.

  1. Покана рег. №  53-03-1/4/16.05.2019 г.;
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2).
  4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).

04.06.2019 г.


14.06.2019 г.


Scroll to top