Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция "Aвтомобилна администрация" отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация””.

Приложение: Документация

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052880

Публична покана


16.05.2016г.

Протокол № 54-02-2/13/14.05.2016 г. за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците


11.07.2016г.

Договор РД-32-6/17.06.2016 г.


Scroll to top