Обществена поръчка

АРХИВ

14.03.2018 г.

Oбществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I "Рамково споразумение" с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.

1. Покана рег. №  53-03-4/9/14.03.2018 г.;
2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
3. Проект на договор (Приложение № 2).
4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 3).


29.03.2018 г.

- Протокол № 1 от работата на комисията.


10.04.2018 г.

- Съобщение за отваряне на ценовите приложения.


19.04.2018 г.


25.05.2018 г.

  1. Договор № РД-32-5 от 23.05.2018 г.;
  2. Приложения към Договор № РД- РД-32-5 от 23.05.2018 г.;
  3. Обявление за възложена поръчка.

13.04.2020 г.

  1. Допълнително споразумение № РД-32-5/2/08.04.2020 г. ;
  2. Обявление за изменение.

08.02.2021 г.

  1. Анекс;
  2. Обявление за изменение на договор за обществена поръчка.

10.09.2021 г.

  1. Обявление за приключване на договор;

Scroll to top