Обществена поръчка

АРХИВ

13.09.2019 г.

Обществена поръчка „Пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки и проект по ОПДУ с проект: „Организиране и провеждане на обучения в рамките на Проект: BG05SFOP001-2.006-0016-C01 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по 2 (две) обособени позиции“


27.09.2019 г.


10.10.2019 г.


Scroll to top