Обществена поръчка

АРХИВ

12.11.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на таблети за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-26/20.11.2019 г.

  1. Покана № 53-41-25/1/12.11.2020 г.;
  2. Техническа спецификация;
  3. Техническо предложение;
  4. Ценово предложение;
  5. Проект на договор;
  6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП.

26.11.2020 г.


30.11.2020 г.

  1. Доклад № 53-41-25/4/30.11.2020 г.;
  2. Решение за избор на изпълнител.

18.12.2020 г.


09.02.2021 г.


Scroll to top