Обществена поръчка

АРХИВ

12.08.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-27/21.11.2019 г.


11.09.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участието ви в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по Рамково споразумение № СПОР-27/21.11.2019 г. на Централния орган за покупки за „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, Ви известяваме, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се извърши на 14.09.2020 г. от 11:00 ч. (системно време) в СЕВОП в раздел „График“ от електронната страница на обществената поръчка на електронен адрес:  https://sevop.minfin.bg, съгласно графика на поръчката.


21.09.2020 г.


08.12.2020 г.


11.12.2020 г.


08.02.2021 г.


Scroll to top