Обществена поръчка

АРХИВ

Обществена поръчка по Глава двадесет и шеста "Събиране на оферти с обява",  с предмет „Доставка на настолни и мобилни компютри, и сторидж сървър за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по 2 (две) обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Доставка на настолни и мобилни компютри“;, Обособена позиция № 2: „Доставка на сторидж сървър“:

1. Информация за публикувана обява;
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
3. Документация;
4. Проект на Договор;
5. Образци.


14.08.2017г.

- Съобщение за отстраняване на допусната техническа грешка в Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.


22.08.2017г.


20.09.2017г.

- Протокол от работата на комисията.


06.10.2017г.


Scroll to top