Обществена поръчка

АРХИВ

09.02.2018 г.

Oбществена поръчка  по реда на Глава десета, раздел I "Рамково споразумение" с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”,  обособена позиция №  1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ по Рамково споразумение №  СПОР-48/30.12.2016  г.

 1. Покана рег. №  11-03-608/4/09.02.2018 г.;
 2. Техническа спецификация;
 3. Проект на договор (Приложение № 1);
 4. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 2).

13.02.2018 г.


08.03.2018 г.


23.03.2018 г.


26.04.2018 г.

 1. Договор № РД-32-4 от 23.04.2018 г.;
 2. Приложения към Договор № РД- РД-32-4 от 23.04.2018 г.;
 3. Обявление за възложена поръчка.

01.02.2019 г.

 1. Допълнително споразумение № РД-32-4/1/30.01.2019 г.;
 2. Обявление за изменение.

29.05.2019 г.

 1. Допълнително споразумение № РД-32-4/2/23.05.2019 г.;
 2. Обявление за изменение.

20.01.2020 г.


Scroll to top