Обществена поръчка

АРХИВ

07.04.2021 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г.

  1. Покана № 53-41-21/2/07.04.2021 г.
  2. Техническа спецификация;
  3. Проект на договор;
  4. Ценово предложение;
  5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.7 от ЗОП в .pdf и .doc формат

20.04.2021 г.


23.04.2021 г.


01.06.2021 г.


22.06.2021 г.


01.07.2022 г.

01.09.2023 г.

 

Scroll to top