Обществена поръчка

АРХИВ

04.09.2020 г.

Обществена поръчка по реда на Глава десета, раздел I „Рамково споразумение" с предмет: “Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г."

  1. Покана с рег. № 53-41-11/5/04.09.2020 г.
  2. Техническа спецификация (Приложение № 1);
  3. Проект на договор (Приложение № 2)
  4. Образец на ценово предложение (Приложение № 3)
  5. Образец на декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54. ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 4)

24.09.2020 г.


28.09.2020 г.


28.04.2021 г.


21.05.2021 г.


01.07.2022 г.


01.09.2023 г.


Scroll to top