Обществена поръчка

АРХИВ

02.03.2016г.

Изпълнителна агенция "Aвтомобилна администрация" отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирната и разпечатващата техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация

Оферти могат да бъдат подавани до 16/03/2016, 17:00 в деловодството на ИААА. Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 17 март 2016 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция "Амтомобилна администрация" в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5.

Приложение: Документация;

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050973.


09.03.2016г.

Разяснения във връзка с постъпило искане рег. № 54–03–1/7/09.03.2016 г.:
Доказването, от страна на участниците, на обстоятелството, посочено в т. II.10 от документацията на поръчката, а именно, че производителят на консумативите гарантира спазването на стандартите за изчисляване на капацитета от страници за мастилени и тонер касети, определени с ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711, ISO 24712 или еквивалент, се извършва чрез представяне на заверени копия на издадените на производителя на консумативите сертификати.


10.03.2016г.

Разяснения във връзка с постъпило искане рег. № 54–03–1/8/09.03.2016 г.:
Въпрос 1: Моля да направите уточнение относно ред № 11 от Таблица 1 в раздел II от документацията, в който има посочени четири консуматива. Как да бъдат посочени броят копия, като общ сбор на броя копия на четирите консуматива или да бъде посочен броят копия само на един от консумативите ?
Отговор: Следва да се посочи броят копия на всеки консуматив по отделно и в посочената последователност – черен, жълт, червен и син.

Въпрос 2: Моля да направите уточнение относно ред № 11 от таблицата в Образец 3, част от ценовото предложение, как да бъдат оферирани консумативите, тъй като в този ред сте посочили четири консуматива? Цената, която участникът трябва да оферира, да бъде общ сбор от единичните цени на консумативите или да бъде оферирана единичната цена на един от консумативите?
Отговор: Цената следва да се посочи като сбор от единичните цени на всеки консуматив.

Въпрос 3: Моля да направите уточнение относно ред № 11 от Таблица 1 в раздел II от документацията, в който сте посочили прогнозно количество „20”, как да се разбира 20 комплекта или 20 броя единични консумативи?
Отговор:
Следва да се разбира 20 комплекта.


15.03.2016г.

Поканата е оттеглена!

Заповед РД-10-5/15.03.2016 г.


Scroll to top