Обществена поръчка

АРХИВ

01.12.2016г.

Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява” от ЗОП с предмет „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
2. Документация към обществената поръчка;
3. Начална страница на одобрената документация;
4. Приложения към документацията.


1. Съобщение за допусната техническа грешка в документацията за участие в обществената поръчка.


06.12.2016г.

1. Писмено искане за разяснение;
2. Разяснение по постъпило писмено искане.


09.12.2016г.

1. Съобщение за удължаване на първоначално определения срок за подаване на оферти за участие в поръчката.


15.12.2016г.

1. Протокол рег. № 57-03-3/12/14.12.2016 г. от работата на комисията.


27.12.2016г.

1. Договор № РД-32-12/21.12.2016 г.
2. Приложения към договора:
    - Техническо предложение – част 1;
    - Техническо предложение – част 2;
    - Ценово предложение.
Scroll to top