Обществена поръчка

АРХИВ

02.03.2016г.

Поканата е оттеглена!

Заповед РД-10-2/02.03.2016 г.

Поправена техническа грешка в количествата на материалите в обр. № 3 Ценово предложение.


01.03.2016г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП, за поръчка с предмет:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирната и разпечатващата техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”


Оферти могат да бъдат подавани до 15/03/2016, 17:00 часа в деловодството на ИААА. Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 16 март 2016 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5.

Приложение: Документация.

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050929


Scroll to top