Критерии за формиране на цената на картата и нормативното основание

Условията и редът за издаване на картите за дигитални тахографи са определени в Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Наредба № H-3). Съгласно чл. 11 – 15 от Наредба № H-3, за издаване на карта за дигитален тахограф водачът или изрично упълномощено от него лице подава в областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" заявление по образец, към което прилага:
1. копие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България или от друга държава - член на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
2. копие на лична карта на български гражданин или на карта на продължително или постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
3. снимка с размер - 45/35 mm; изобразеното на снимката лице да е заснето фронтално; височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25/35 mm;
4. документ за платена такса;
5. за водачи, които не са граждани на Република България или на друга държава - член на Европейския съюз, копие на сертификата за водач по чл. 7а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
Картата на водач се издава на лице, което притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България или от друга държава - член на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария и е установило обичайното си пребиваване в Република България.

Картата на водач се издава със срок на валидност 5 години.

На основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № H-3, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е възложила отпечатването на персонализираните карти и дейностите по изграждането и поддържането на елементи от системата за издаване на карти за дигитални тахографи на външен изпълнител определен чрез конкурс. Цената на картата е 103,02 лв. и е част от офертата на избрания изпълнител. Съгласно чл. 102а от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за разглеждане на заявление за издаване на персонализирана карта с чип за дигитални тахографи се събира такса в размер 10 лв.


Scroll to top