Карти за получаване

Критерии за формиране на цената на картата и нормативното основание


Уведомление за прекратяване на правоотношения между работодател и служител (карта на превозвач/карта за монтаж и настройки)

Основание:
Съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.), лицата по ал. 2 уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за прекратяването на правоотношенията си със служителите, на които са издадени карти на превозвач в срок 3 работни дни след настъпване на събитието.
Съгласно чл. 22, ал. 3 от Наредба № H-3 от 7.04.2009 г., лицата, които притежават удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за прекратяването на правоотношенията си със служителите, на които са издадени карти за монтаж и настройки в срок от 3 работни дни след настъпване на събитието.

Scroll to top