Профил на купувача (Архив - 2014 г.)

АРХИВ

01.12.2014г.

Протокол

на комисията. по обществена поръчка с предмет „Извършване на информация и публичност по проекти, изпълнявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет'", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соuиален фонд, одобрена с доклад с изх. № 54-01-12/29.10.2014 г.

Вижте цялата информация тук


Договор РД-32-32/09.12.2014 г.


10.11.2014г.

Протокол

Днес, 07.11.2014 г. от 10.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-10-10/20.10.2014 г. на изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Извършване на информация и публичност по проекти изпълнявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с три обособени позиции: 1. публичност по проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“; 2. публичност по проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“; 3. публичност по проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“”, обявена с публична покана, публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, раздел „Профил на купувача”, както и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки.
В срока, посочен в раздел IV от публичната покана, публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки, а именно 17,00 часа на 05.11.2014 г. (включително), в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” са представени 3 (три) оферти.
За дата, час и място за отварянето на офертата, комисията определя 11.11.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Отварянето на офертите ще се извърши съгласно разпоредбите на чл. 101г, ал.1 и 3 и чл. 67, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.


29.10.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Извършване на информация и публичност по проекти изпълнявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с три обособени позиции: 1. публичност по проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“; 2. публичност по проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“; 3. публичност по проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация““.

Приложения:

- Приложение - документация

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id= 9035341


23.10.2014г.

Протокол

Днес, 23.10.2014 г. от 10.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-01-491/20.10.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Охрана на имуществото на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация””, обявена с публична покана, публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, раздел „Профил на купувача”, както и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки.
    В срока, посочен в раздел IV от публичната покана, публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки, а именно 17,00 часа на 21.10.2014 г. (включително), в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е представена 1 (една) оферта.
За дата, час и място за отварянето на офертата, комисията определя 24.10.2014 г. (петък) от 15.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.
    Отварянето на офертите ще се извърши съгласно разпоредбите на чл. 101г, ал.1 и 3 и чл. 67, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.


14.10.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Осъществяване на охранителни услуги на имотите, предоставени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имуществото в тях. Обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Изпълнителната Агенция „Автомобилна администрация” да стопанисва имотите с грижата на добър стопанин.
Охранителната дейност включва осъществяването на  физическа охрана и защита от противоправни посегателства, чрез сигнално-охранителна техника и технически системи за сигурност.

Приложения:

- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034679

Договор РД-32-10/06.11.2014 г.


10.10.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на охранителни услуги на имотите, предоставени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имуществото в тях. Обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Изпълнителната Агенция „Автомобилна администрация” да стопанисва имотите с грижата на добър стопанин.
Охранителната дейност включва осъществяването на  физическа охрана и защита от противоправни посегателства, чрез сигнално-охранителна техника и технически системи за сигурност.

Приложения:

- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9034585

Поради допусната техническа грешка в заданието, поканата се оттегля съгласно чл. 101б, ал. 5 за актуализиране на условията на поръчката


Протокол

на комисията по обществена поръчка "Извършване на основно почистване на почивната станция, находяща се в с. Кранево, обл. Добрич, от замърсявания и кални наноси, образувани вследствие наводнения от обилните дъждове"

Вижте цялата информация тук


23.09.2014г.

Днес, 23.09.2014 г. от 15.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-10-8/23.09.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Извършване на основно почистване на почивната станция, находяща се в с. Кранево, обл. Варна, от замърсявания и кални наноси, образувани вследствие наводнения от обилните дъждове”, обявена с публична покана с изх. № 54-01-10/12.09.2014 г.
В срока, посочен в раздел IV от публичната покана с изх. № 54-01-10/12.09.2014 г., публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки, а именно 17,00 часа на 19.09.2014 г. (включително), в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” са представени 5 (пет) оферти.
За дата, час и място за отварянето на офертите, комисията определя 26.09.2014 г. (петък) от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Отварянето на офертите ще се извърши съгласно разпоредбите на чл. 101г, ал.1 и 3 и чл. 67, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.


12.09.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на основно почистване на станцията в Кранево от замърсявания и кални наноси, образувани вследствие наводненията от обилните дъждове.

Приложения: 
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033642


15.08.2014г.

Протокол

на комисията по обществена поръчка "Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабни, ленти и др.) за копирна и пазпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация""

Вижте цялата информация тук


Протокол

на комисията по обществена поръчка "Закупуване и доставка на лазерни мултифункционални печатащи устройства за нуждите на "Автомобилна администрация""

Вижте цялата информация тук


07.08.2014г.

Днес, 06.08.2014 г. от 10.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-10-7/05.08.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Закупуване и доставка на лазерни мултифункционални печатащи устройства за нуждите на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация””,  обявена с публична покана с изх. № 54-03-8/1/25.07.2014 г., публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки.

В срокът, посочен в раздел IV от публичната покана с изх. № 54-03-8/1/25.07.2014 г., а именно 01.08.2014 г. (включително), в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” са представени 3 (три) оферти.

За дата, час и място за отварянето на офертите, комисията определя 11.08.2014 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Отварянето на офертите ще се извърши съгласно разпоредбите на чл. 101г, ал.1 и 3 и чл. 67, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.


04.08.2014г.

Днес, 04.07.2014 г. от 13.00 ч., се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-10-6/31.07.2014 г. на главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация””.
    В срокът, посочен в раздел IV от публичната покана с изх. № 54-01-7/17.07.2014 г., публикувана на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки, а именно 31.07.2014 г. (включително), в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” са представени 3 (три) оферти.
    За дата, час и място за отварянето на офертите, комисията определя 08.07.2014 г. (петък) от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Отварянето на офертите ще се извърши съгласно чл. 63, ал. 3, във връзка с  чл. 101г, ал.  3 от Закона за обществените поръчки.


24.07.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Приложения: 
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9032191


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване и доставка на лазерни мултифункционални печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.

Приложения: 
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3

Уведомяваме Ви, че са получени възражения по отношение устройството от позиция едно на обявената в техническото задание стойност на паметта (640 МВ) и по отношения на използваният софтуер (DeskTopBinder Lite). В получените по телефона възражения се твърди, че с посочените показатели се ограничаващи и свеждат избора до само едно устройство на пазара.
В предвид гореизложеното, публикувана покана се оттегля и с дата 25.07.2014 г. се публикува отново, като в техническото задание за устройството от първа позиция, за показателя "Памет", стойността 640 се заменя с 128, а по отношение на софтуера ще се приемат и предложения предлагащи алтернативен софтуер за управление на документи. Моля, изтеглете актуалното Приложение 1!

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9032263

10.07.2014г.

Протокол

на комисията по обществена поръчка „Изграждане на инфраструктура и осигуряване на интеграционна платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на ППС, осигуряване на еднозначно идентифициране на хартиени документи за платен данък върху превозните средства и предоставяне на идентификационен защитен стикер за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


Протокол

на комисията по обществена поръчка с предмет „Изграждане на инфраструктура и осигуряване на отчетност на документите при извършваните от контролно-техническите пунктове първоначални прегледи за проверка на техническата изправност на монтираните на МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ)”

Вижте цялата информация тук


27.06.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане на инфраструктура и осигуряване на интеграционна платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на ППС, осигуряване на еднозначно идентифициране на хартиени документи за платен данък върху превозните средства и предоставяне на идентификационен защитен стикер.

Приложения: 
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031482


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изграждане на инфраструктура и осигуряване на отчетност на документите при извършваните от контролно-техническите пунктове първоначални прегледи за проверка на техническа изправност на монтираните на МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ).

Приложения: 
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031483


Протокол
на комисията по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фисирана, наземна телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Вижте цялата информация тук


20.06.2014г.

Протокол
на комисията по обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"

Вижте цялата информация тук


13.06.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана, наземна телефонна мрежа от лицензиран оператор за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Приложения: 
-Приложение 1
-Приложение 2
-Приложение 3

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030523

Поради допусната техническа грешка е направена актуализация на файла Приложение 3 - Списък на телефоните на агенцията.(16.06.2014 г.)


31.05.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"

Приложения: 
Приложение 1 
Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029954


18.03.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Приложения: 
- Приложение 1

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027098

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 
гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко “ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

04.03.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ на решение за провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 13  от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
На основание чл. 90, ал. 1, т. 13  от ЗОП, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ще възложи обществена поръчка чрез договаряне без обявление, с предмет:
"Текущо юридическо обслужване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на абонаментен принцип".

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=589479

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

20.02.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги".

Приложения: 
- Приложение 1 - допусната техническа грешка
- Приложение 1 - актуално
- Приложение 2

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026062 - поканата е оттеглена поради техническа грешка

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026078 - препратка към валидната покана в сайта на АОП

- поради техническа грешка е актуализирана публикуваната методика за оценка.
На страница втора от методиката, в таблицата, срещу полето "3. Допълнителни преференции– К3" стойността на показателя е "20 т.", а не както бе публикувано в началото "100 т."
- на страница трета - в уравнението "K 2.i = (Ti х 0,25) ...", 0.25 се заменя с 0.75 Видно от описанието на формулата за образуване на коефициента К2

Този факт е виден от формулата за коефициента "К" и допълнителното пояснение за образуването на коефициента "К3"

03.01.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Ежедневно почистване на помещенията в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, включващо следните дейности: - сухо и мокро почистване на всички твърди подови настилки; - почистване на асансьорната клетка и асансьорни врати; - почистване, дезинфекция и ароматизиране на санитарните възли; - събиране на отпадъците от помещенията и изхвърлянето им в контейнерите за смет; - смяна на пликовете за смет; - отстраняване на прах и замърсявания от офис-мебели и оборудване / бюра, шкафове, плотове, рафтове, маси, столове и др./, включително и полирането им; - почистване на всички подпрозоречни первази; - почистване на офис-техника /РС, факсове, телефонни апарати, копирна техника/; - почистване и оборка на прилежащите външни площи към административната сграда; - почистване на парапети; 2. Периодично (най-малко два пъти за срока на договора) основно почистване на врати, фаянсовите плочки по стените на мокрите помещения, основно почистване на стъкла и дограми двустранно, почистване на щори и паяжини. Периодичното почистване ще се извършва в неработно за Възложителя време, като в случай, че се наложи Изпълнителят да работи в почивни и празнични дни се задължава да уведоми Възложителя минимум два дни по-рано.
3. Доставка на санитарно-хигиенни консумативи (тоалетна хартия, течен сапун и тоалетни ароматизатори) за ежедневно използване. Изпълнителят е длъжен да обезпечи тяхната постоянната наличност.”.

Приложения:
- Приложение 1

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024387


Scroll to top