Профил на купувача (Архив - 2013 г.)

АРХИВ

05.12.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Проучване, проектиране, строителство и изграждане на оптична и радиорелейна свързаност за 27 обекта на Изпълнителна Агенция „Автомобилна Администрация” в страната”.

Приложения: 
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5
- Приложение 6

  Връзка към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023465

03.12.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Застраховка на движимото, недвижимото имущество и на служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".”.


Приложения: 
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023267

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
гр. София – 1000,
ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115
mail: dvoynovski@rta.government.bg


20.11.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Изграждане и поддръжка на информационна система, поддържаща регистрите за издадените одобрения на пътните превозни средства (ППС), включващо одобрение на типа на нови ППС, одобрение на типа на нови ППС, произвеждани в малка серия, индивидуално одобрение на нови ППС, одобрение на ППС с изменение в конструкцията и индивидуално одобрение на ППС, регистрирани извън Европейския съюз, с възможност за разпечатване на сертификати или удостоверения за одобрение на ППС и електронно въвеждане на данните от извършените проверки на ППС от страна на техническите служби.”.

Приложения: 
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022578

07.11.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Изграждане и поддръжка и софтуерна интеграция на инфраструктурата за осигуряване на възможност за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение за придобиване на ADR свидетелство и на удостоверение на консултант, на графика за провеждане на обучението и на присъствията на кандидатите. Надграждане, модифициране и поддръжка на информационната система, поддържаща регистрите на лицата, получили разрешения за организиране на курсове за обучение, на консултантите по безопасността при превоза на опасни товари, на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари, включително на софтуерната интеграция с инфраструктурата за персонализация, издаване и доставка на ADR свидетелствата на водач превозващ опасни товари”.

Приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5


Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022006


25.10.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"


Приложения:
- Приложение 1
- Приложение 2

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021522

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
гр. София – 1000,
ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

17.10.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Техническа поддръжка на съществуващата инфраструктурата за комуникация с европейската мрежа на Tachonet във връзка с използването на персонализирани карти с чип за дигитални тахографи в Република България.

Приложения:

- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021125


Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
гр. София – 1000,
ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

03.10.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Осъществяване на охранителни услуги на имотите, предоставени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имуществото в тях. Обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Изпълнителната Агенция „Автомобилна администрация” да стопанисва имотите с грижата на добър стопанин. Охранителната дейност включва осъществяването на физическа охрана и защита от противоправни посегателства, чрез сигнално-охранителна техника и технически системи за сигурност.

Приложения:

- Приложение 1
- Приложение 2

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9020625

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg

30.07.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Периодична доставка на канцеларски материали след предварителна заявка от страна на Възложителя, отговарящи на количествените и качествените изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката (Приложение № 1). "

Приложения:

- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9018217

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115

mail: dvoynovski@rta.government.bg


28.06.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Абонаментно сервизно обслужване и осигуряване на функционална техническа изправност на мобилни видеокамери за контрол на практическите изпити, мобилни видеокамери за контрол на служебните автомобили и видеонаблюдение в учебните кабинети на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."

Приложения:

- Приложение 1

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9017115

Дамян Войновски
главен секретар

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София – 1000, ул. „Ген. Йосиф Гурко“ № 5
тел.: 9308810
факс: 9818115
mail: dvoynovski@rta.government.bg


22.05.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."

Приложения:


- Приложение 1

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9015779

Важно!!! Във връзка със зачестилите запитвания относно публичната покана, уточняваме:
1. Консумативите трябва да бъдат оригинални, произведени от производителя на съответната марка печатаща техника.
2. Да се спазва посоченият PART номер на консуматива, а там където не е посочен да се оферира такъв за най-голям брой копия.
3. На пета позиция пълното име на устройството е LaserJet Pro 400 MFP m425dw.


Дамян Войновски

Главен секретар


04.04.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Надграждане, модифициране и поддръжка на информационната система, поддържаща регистрите на лицата, провеждащи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, поддържаща съставянето на протоколите и отчитане на резултатите от проведените изпити, включително софтуерна интеграция и актуализация на инфраструктурата за осигуряване на възможност за електронно регистриране на лицата, на които се провежда обучение, за определяне на датите за провеждане на изпитите по електронен начин, и за електронно отчитане на съдържанието и резултатите от практическите изпити за придобиване на правоспособност."

Приложения:

                - Приложениe 1

                - Приложение 2

                - Приложение 3

                - Приложение 4

                - Приложение 5

Важно!!! В приложене 1 на документацията към публичната покана е допусната техническа грешка. Текста "сертификат за информационна сигурност 14001:2004 в областта на информационните технологии" да се чете "сертификат за информационна сигурност 27001:2005 в областта на информационните технологии".

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

адрес на сайта на АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013989

за контакти Дамян Войновски - гл. секретар тел. 9308810 email - dvoynovski@rta.government.bg


27.03.2013г.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич, на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от ППЗДС, подписа заповед за определяне на наемател, наемната цена и условията за плащане.

Вижте цялата информация ТУК


22.03.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП

Обща информация:

 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”"

 Приложения:

                 - Приложение

 Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки:

адрес на сайта на АОП - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013524

 

за контакти Дамян Войновски - гл. секретар

тел. 9308810

email - dvoynovski@rta.government.bg


01.03.2013 г.

“Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” уведомява, че на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на 28.02.2013 г. в Регистъра на обществените поръчки е публикувано предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Абонаментни услуги , сервизна поддръжка, доставка на консумативи и обслужване на инфраструктурата на територията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ „ Уникалния идентификационен номер на документа е № 526999.    "


12.02.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП


Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “

Провеждане на процедура за избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Приложения:


Приложение 1

Приложение 2

Линк към сайта за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012097


07.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП


Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет “ Надграждане и модифициране на информационната система, поддържаща регистрите на водачите, консултантите и лицата, провеждащи обучението им за извършване на превоз на опасни товари по реда на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)(обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) и наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, включително софтуерна интеграция с инфраструктура за персонализация, издаване и доставка на съответните свидетелства, удостоверяващи получената квалификация на водачите. Свидетелствата се доставят на водачите срещу платена от тях цена."

Приложения:

- Приложение 1

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 4

- Приложение 5

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010870


07.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП


Обща информация:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публикува обява за събиране на оферти за поръчка с предмет :

“1.Ежедневно почистване на помещенията в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, включващо следните дейности:

- сухо и мокро почистване на всички твърди подови настилки;

- почистване на асансьорната клетка и асансьорни врати;

- почистване, дезинфекция и ароматизиране на санитарните възли;

- събиране на отпадъците от помещенията и изхвърлянето им в контейнерите за смет;

- смяна на пликовете за смет;

- отстраняване на прах и замърсявания от офис-мебели и оборудване / бюра, шкафове, плотове, рафтове, маси, столове и др./, включително и полирането им;

- почистване на всички подпрозоречни первази;

- почистване на офис-техника /РС, факсове, телефонни апарати, копирна техника/;

- почистване и оборка на прилежащите външни площи към административната сграда;

- почистване на парапети;

2. Периодично (най-малко два пъти за срока на договора) основно почистване на врати, фаянсовите плочки по стените на мокрите помещения, основно почистване на стъкла и дограми двустранно, почистване на щори и паяжини. Периодичното почистване ще се извършва в неработно за Възложителя време, като в случай, че се наложи Изпълнителят да работи в почивни и празнични дни се задължава да уведоми Възложителя минимум два дни по-рано.

3. Доставка на санитарно-хигиенни консумативи (тоалетна хартия, течен сапун и тоалетни ароматизатори) за ежедневно използване. Изпълнителят е длъжен да обезпечи тяхната постоянната наличност. Приблизително необходимото месечно количество санитарно-хигиенни консумативи е:

- 350 /триста и петдесет/ ролки тоалетна хартия;

- 25 /двадесет и пет/ литра течен тоалетен сапун;

- 32 /тридесет и два/ броя ароматизатори;."

Линк към сайта на агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010842

Scroll to top