Обществено обсъждане

03 Ноември 2016

Проект на Методика за изменение и допълнение на методиката за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Мотиви:
В действащата към настоящия момент методика е предвидено изпитите за консултант по безопасността при превоз на опасни да се провеждат в кабинетите на регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация и в изпитния център на ИА “АА” на ул. “Гурко” № 5. Във връзка с констатациите на Специализираната прокуратура на Република България и мониторинга на провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” изпити, с цел преустановяване на порочните практики и недопускането им занапред беше изготвен план, в които са предвидени мерки. В утвърдения от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ График за изпълнението на мерките за преустановяване на порочните практики и недопускането им занапред във връзка с провежданите от агенцията изпити, е предвидено изпитите за удостоверение за консултант да се провеждат само в изпитния център на ИА “АА” на ул. “Гурко” № 5. Предложената промяна е за реализиране на цитираната мярка.
С действащата методика вече е внедрена и успешно функционира електронна система за изпитите, чрез която обслужва, както провеждането на изпитите, така и провеждането на обучението. Чрез нея учебните центрове записват кандидатите за обучение, отчитат присъствията и отсъствията им и ги предлагат за изпит. Съгласно чл. 5, ал. 2 от  Методика, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” предоставя достъп до информационната система за обучението и изпитите на водачите на МПС за превоз на опасни товари и на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари на лицата по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 40, притежаващи разрешение за провеждане на обучение. Във връзка с нееднозначното тълкуване на цитираният член и писмо с рег. № 50-00-480/7/30.03.2016 г. от ръководителя на Инспекторат на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно извършена проверка със Заповед № РД-08-316/22.06.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, предлагам да бъде прецизиран текстът на чл. 5 от Методиката, като се определи, че на всеки учебен център се предоставя едно техническо устройство за организиране на дейността по провеждане на обучението и изпитите и технически устройства за всеки от преподавателите включени в списъка към съответното разрешение.
Предвид изискването на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) за задължително обучение преди изпита за придобиване и удължаване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и преди изпита за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари, подробно е определен минималният брой часове за всеки учебен модул, в които кандидатът задължително трябва да е присъствал по време на обучението, за да завърши успешно курса на обучение. С § 3 са определени задължителният минимум от часове, в които кандидатът трябва да присъства, за да се счита, че е преминал обучението по съответния модул.
С цел привеждане в съответствие на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) е предложено по време на изпита за придобиване на свидетелство  за модул „Цистерни“, „Клас 1” или „Клас 7”, кандидатите да решават не по-малко от 10 въпроса.

За провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари изпитните протоколи се публикуват на електронната страница на агенцията, за да могат кандидатите да се информират за датата и часа на провеждане на изпита и се изготвят и разпечатват необходимите комбинации от тестове и казуси. За осигуряване на навременна информация за кандидатите и необходимото време за изготвянето на материалите за изпита, с предложените изменения се определя, че вписването на кандидатите в протоколите за изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се преустановява 3 дни преди деня на провеждане на изпита.

Лице за контакт:

Илияна Драгиева-Лакова – главен юристконсулт в отдел „Правен“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/9308 811,
e-mail: ilakova@rta.government.bg

Scroll to top