Издадени административни актове

08 Юли 2024

„КАПРИС МИКЕЛЕ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-892 от 23.2.2024 г., издадена от н-к отдел „Контрол“ към РД “Автомобилна администрация” гр. Враца на основание  чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, пред. 2 във връзка с алинея 2, т. 5  от Закона за автомобилните превози, на превозвача КАПРИС МИКЕЛЕ ЕООД, ЕИК 205426116, притежаващ лиценз на Общността 20365 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността на превозвача по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред Главния Директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция или в четиринадесетдневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд гр. Враца .


На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-894 от 23.2.2024 г., издадена от н-к отдел „Контрол“ към РД “Автомобилна администрация” гр. Враца на основание  чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, във връзка с алинея 2, т. 5  от Закона за автомобилните превози, на превозвача КАПРИС МИКЕЛЕ ЕООД, ЕИК 205426116, притежаващ лиценз на Общността 20365 за извършване на обществен международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността на превозвача по извършване на обществен международен превоз на товари. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването й пред Главния Директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция или в четиринадесетдневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд гр. Враца .

Scroll to top