Издадени административни актове

04 Юли 2024

„ДАНЧИКА“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2551/11.06.2024 г., издадена от Началник ОО “Автомобилна администрация” гр. Варна на основание чл. 106а, ал.1, т.6, буква „в“  във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „ДАНЧИКА“ ЕООД, ЕИК 200092919, притежаващ лиценз на Общността № 9863/06.07.2018 г. за извършване на международен превоз на товари е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Главния Директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Варна.

Scroll to top