Издадени административни актове

04 Юли 2024

„КОМИ ТРАНС“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съобщава, че със Заповед № РД-14-3065 от 03.07.2024 г., издадена от началника на Облатен отдел “Автомобилна администрация“  гр. Монтана на  основание чл. 106а, ал. 1 т. 6, буква ”в”, предл. 1, във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за автомобилните превози, на превозвача КОМИ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 206119020, притежаващ лиценз на Общността № 22358 за извършване на обществен международен превоз на товари, е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността на превозвача по извършване на обществен превоз на товари.

 Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата – пред Административен съд гр. Монтана.

Scroll to top