Издадени административни актове

03 Юли 2024

„КАЛИМАН 78“ ЕООД,

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2790/20.06.2024 г., издадена от Началник на ОО “Автомобилна администрация” гр. Варна на основание чл. 107, ал.1, чл. 106 и чл. 106а във връзка с чл.7, ал. 2, т. 3 и чл.7, ал.6 от Закона за автомобилните превози и чл. 172, ал. 1 от ЗДвП, на превозвача „КАЛИМАН 78“ ЕООД, ЕИК 207377785, притежаващ лиценз на Общността № 26813/11.08.2023 г. за извършване на международен превоз на товари  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“  към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София   или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Варна.

Scroll to top