Издадени административни актове

03 Юли 2024

„СВФ 15 ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК“ ЕООД

На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-2302/27.05.2024 г., издадена от Началник на ОО “Автомобилна администрация” гр. Варна на основание чл. 107, ал.1, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”в”, предложение първо, чл. 106а, ал.2, т.5 във връзка с чл.7, ал. 2, т. 3 и чл.7, ал.6 от Закона за автомобилните превози, на превозвача „СВФ 15 ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК 207372763, притежаващ лиценз на Общността № 26533/31.05.2023 г. за извършване на международен превоз на товари  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“  към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София   или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Варна.


На основание чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” съобщава, че със Заповед № РД-14-1173/19.03.2024 г., издадена от Началник на ОО “Автомобилна администрация” гр. Варна на основание чл. 107, ал.1, чл. 106а, ал.1, т. 6, буква ”б”, предложение второ, чл. 106а, ал.2, т.5 във връзка с чл.7, ал. 2, т. 2 и чл.7, ал.5 и ал. 5а от Закона за автомобилните превози, на превозвача „СВФ 15 ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК 207372763, притежаващ лиценз на Общността № 26533/31.05.2023 г. за извършване на международен превоз на товари  е наложена принудителна административна мярка временно спиране на дейността по извършване на обществен превоз на товари.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред главния директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“  към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“- София   или в четиринадесет дневен срок от получаване на решението за отхвърляне на жалбата - пред Административен съд – Варна.

Scroll to top